Predavači

Montenesoft doo predstavlja sistemski zaokruženu ponudu na crnogorskom intelektualnom tržištu.

Montenesoft predavači

Učesnici Montenesoft seminara imaju prilike da istražuju i proširuju granice znanja sa najkompetentnijim stručnjacima i predavačima iz svih navedenih oblasti koje su zastupljene u našoj edukativnoj ponudi.

Izvrsni predavači - svaki na svom stručnom polju suveren - karakteriše ih profesionalno iskustvo u držanju predavanja gdje se posebna pažnja posvećuje retorici i didaktičkim metodama.

Univerzitetski profesori i doktori nauka čine jezgro edukativnog tima Montenesoft seminara.

Spisak Montenesoft predavača:

Dr Slobodan Đukanović

Dr Slobodan Đukanović je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, a potom je na istom fakultetu završio magistarske i doktorske studije. Od 2002. godine je predavač na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, prvo kao asistent i docent, a od 2014. godine kao vanredni profesor. Član je međunarodnih profesionalnih institucija Institute od Electrical and Electronics Engineers (IEEE) i The European Association for Signal Processing (EURASIP). Jedan je od istaknutih naučnika evropskog projekta BIO-ICT. Dobitnik je nagrade iz fonda Crnogoske Akademije Nauka i Umjetnosti CANU) za postignute rezultate u oblasti nauke za 2010. godinu.

Dr Marko Simeunović

Dr Marko Simeunović je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, a potom je na istom fakultetu završio magistarske i doktorske studije. Od 2008. je na istom fakultetu angažovan kao saradnik u nastavi i istraživanju, a od 2014. godine je na poziciji istraživača sa doktoratom na istom fakultetu. Član je međunarodne profesionalne institucije Institute od Electrical and Electronics Engineers (IEEE), kao i član Centra mladih naučnika Crnogoske Akademije Nauka i Umjetnosti (CANU). Dobitnik je nagrade iz fonda Crnogoske Akademije Nauka i Umjetnosti (CANU) za naučna dostignuća za 2013. godinu.

Mirjana Mirotić

Mirjana Mirotić je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu, odsjek za računarstvo i informatiku, u Podgorici. Radno iskustvo počinje kao profesor matematike i informatike, zatim kao programer, menadžer nabavke, menadžer logistike a danas je šef službe za telekomunikacije. Posjeduje sertifikate o brojnim obukama.

Oliver Kovačević

Oliver Kovačević je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, na smjeru elektronika i stekao zvanje diplomiranog elektroinženjera. Radno iskustvo sticao je kao inženjer za razvoj softverskih rješenja, a danas je glavni razvojni tehnolog i radi u projektnim grupama. Posjeduje veliko iskustvo u oblasti procesnog menadžmenta.

Zoran Glomazić

Zoran Glomazić je stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Trenutno je zaposlen kao direktor Informacionih sistema Grada Podgorice. Predavač je za ECDL programe, a posjeduje i znanja ORACLE tehnologija. Učestvovao je u velikom broju informatičkih projekata u državnim organima i zdravstvenom sistemu. Dobitnik je brojnih nagrada u Crnoj Gori i regionu. Kao autor potpisuje veliki broj stručnih radova.

Dr Ramo Šendelj

Dr Ramo Šendelj je završio Informacione tehnologije na Vojnoj Akademiji u Beogradu, potom master na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i doktorat na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Radni vijek je počeo radeći kao sistem analitičar za vojsku Srbije i Crne Gore; nakon angažmana u vojsci posvetio se poslu predavača, prvo na univerzitetu Mediteran gdje je bio dekan, a potom i na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici. Kao autor i koautor potpisnik je velikog broja naučnih radova i udžbenika, najviše iz oblasti programiranja.

Dr Vesna Simović Zvicer

Dr Vesna Simović Zvicer diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici. Magistarske studije završila je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Zaposlena je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore kao saradnik u nastavi na predmetu Radno pravo, a angažovana je i u nastavi na Fakultetu političkih nauka. Od septembra 2010. godine nalazi se na listi miritelja i arbitara pri Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova. Bila je dio ekspertskog tima za izradu Nacionalne strategije za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, a kao član radne grupe učestvovala je i aktivno učestvuje u izradi više zakonskih propisa iz oblasti Radnog prava.

Dr Gojko Čelebić

Dr Gojko Čelebić je univerzitetski profesor, književnik i diplomata. Objavio je osam zbirki pripovjedaka, 10 romana i dvije zbirke poezije, a objavljivao je i drame, eseje, filmska scenarija. Prevodi sa nekoliko jezika i bavi se književnom istorijom i teorijom. Uz gradove relevantne za njegove studije i umjetničko formiranje, Prag i Pariz, poslednjih dvadesetak godina radi u diplomatskj službi u Buenos Ajresu, Tokiju, Njujorku i Kairu. Nedavno je promovisao svoju knjigu Barok Crne Gore objavljenu u tri toma na 3000 strana, kapitalno djelo za istoriju kulture Crne Gore.

Stanka (Tanja) Stanojević

Stanka (Tanja) Stanojević je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na odsijeku za Srpski jezik i književnost. Bavi se organizacijom i realizacijom književnih programa, performansa i multidisciplinarnih programa u JUMuzeji, galerija i biblioteka Budva. Piše poeziju i prozu, objavljene su joj tri zbirke pjesama.

Mr Natalija Đaletić

Natalija Đaletić je završila osnovne i magistarske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za Opštu književnost i teoriju književnosti. Bavi se lekturom i redakturom tekstova za časopise, knjiga proze i poezije, a ima iskustva i u edukaciji i obrazovanju djece.

Ivana Malović

Ivana Malović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, na odsijeku Međunarodna ekonomija, a potom na istom fakultetu završila i magistarske studije. Nakon angažovanja u Trebjesi i Crnogorskom Telekomu, 2015. godine otvara sopstvenu firmu IDFaktor. Trenutno se bavi poslom biznis konsultanta i trenera.

Dr Ivana Ognjanović

Dr Ivana Ognjanović je završila osnovne i magistarske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, a potom doktorat na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Trenutno je angažovana kao saradnik u Centru za razvoj i istraživanje na Fakultetu za humanističke studije Univerziteta Donja Gorica u Podgorici. Autor je publikacija objavljivanih u inostranim časopisima i učesnik velikog broja domaćih i internacionalnih konferencija.Koautor je dva udžbenika i učesnik brojnih međunarodnih projekata.

U cilju osvajanja vještina koje bi dovele do istaknutih kompetencija učesnika seminara Montenesoft predavači didaktički modeliraju transfer znanja, primjenom mnoštva interesantnih i efektnih vježbi. Koristeći se oglednim, praktičnim i neposredno upotrebljivim primjerima predavači vode učesnike seminara ka optimalnom rezultatu.

IMAGE_TITLE_HERE banner

Pišite. Pitajte. Saznajte.

Telefon: +382 68 309 193

Pošaljite nam poruku na: office@montenesoft.com

Težište

Unutar palete intelektualnih i stručnih usluga koje nudi Montenesoft doo, seminari predstavljaju težište našeg rada.

Metode

Izvrsni predavači, istaknutog profesionalnog iskustva, posebnu pažnju posvećuju retorici i didaktičkim metodama.

Proces

Montenesoft predavači učesnike seminara uključuju u interesantan i izvanredno efikasan proces sticanja naprednih kompetencija u smislu jedne lepeze adekvatnih i primjenjivih znanja.

Atmosfera

Tokom cjelokupnog trajanja Montenesoft seminara radna atmosfera je relaksirana i produktivna. Njeguje se dobra komunikacija i druženje u lijepom, prijatnom i atraktivnom ambijentu.

Prostor

Montenesoft seminari se održavaju u modernim i prijatnim seminarskim salama.

Verifikacija

Učesnicima dodjeljujemo kvalificirane sertifikate sa diferenciranim podacima stečenih kompentencija, u srebrotisku upotpunjene sigurnosnim elementima.